top of page

ציור

"עצם היצירה הוא שינוי היוצר" גיתה

לאורך שנות הלימוד בביה''ס מתנסים הילדים בציור, כשהמטרות וצורת העבודה עוברות שינוי.

בכיתות הצעירות, א-ה, שיעורי הציור מכוונים להכשרת החושים המזינים את נפשו של הילד. הציור נעשה בעיקר בצבעי מים נוזליים-פיגמנטים, כשהצבעים הנתפשים בחושים יוצרים בנפשו של הילד תחושות פנימיות שונות.

לאחר התנסות בתרגילי היסוד ובטכניקות ציוריות, מקבל הציור תוכן סיפורי, תוך לימוד אגדות, משלים ומעשיות. בתחילה תצויר החוויה הסיפורית ועם השנים יעברו לציורים כתמיים פיגורטיביים.

בכיתה ה, הנושאים העולים בשיעור הראשי יקבלו העמקה ואיכות נוספת בשיעורי הציור. לדוגמה, ציורי צמחים, בעלי חיים או סמלי תרבויות קדומות.

תכנית הלימודים בכיתה ו מתייחסת לאפיונים השונים של התפתחות הילד. נתמקד במעבר לציור בשחור לבן, אור וצל-ניגודים. התלמידים יתנסו בחומרים חדשים: פחם, גיר, עפרון רישום, כשהצורה הולכת ומתהווה מגווני האפור והשחור.

כיתה ז תהווה המשך של עבודת הרישום, שאליה תתווסף טכניקה חדשה של עבודה בשכבות, הדורשת מהתלמידים סבלנות לביסוס כל שכבה ושכבה. התכנים הנלמדים: רנסנס ומגלי עולם, מהווים בסיס והשראה ללימוד נושא הפרספקטיבה על צורותיו השונות ברישום ובצבע.

בכיתות ח-ט, ייאספו הטכניקות שאותן למדו הילדים לאורך השנים ויעברו התמקצעות. מטרת הלימוד וההתנסות היא לפתח את יכולת התלמידים לתפוס את הציור כאומנות, את המשמעות והקשר של שימוש בצבע או בטכניקה מסוימת לנושא הציור.

יכולותיהם אלה יקבלו ביטוי נוסף בתקופת תולדות האומנות הנלמדת בכיתה ט, שבה יכירו דרך ההיסטוריה של האומנות זרמים, סגנונות וטכניקות חדשות, ויסיימו בתערוכה מעשה ידם, אשר תבטא בציור את תכני הלימוד.

המציאות החיצונית מועתקת במטרה לאמן את התלמידים ביציאה החוצה מתוך עולמם הנפשי הפנימי, תוך התחלת פיתוח סגנון אישי ואמירה אישית מקורית.

bottom of page