top of page

בית חינוך אורים – רקע

 

בית הספר "אורים" הוקם בשנת 1996 על ידי קבוצת הורים ואנשי חינוך ופועל ברוח חינוך ולדורף, המסתמך על משנתו החינוכית של רודולף שטיינר.

 

בית הספר החל את דרכו כבית ספר צומח עם כיתה אחת שמנתה 12 תלמידים ופעלה במבנה של מועצת רמת השרון.

 

בתחילת דרכו נתקל בית הספר באתגרים שונים מול מועצת רמת השרון ומשרד החינוך, אך נחישותם של העוסקים במלאכה (הצוות החינוכי וההורים) הוביל להכרה בבית הספר כמוסד "מוכר שאינו רשמי" מטעם משרד החינוך.

במקביל, עבר בית הספר תהליך פנימי שבסופו הוגדר כבית ספר ולדורף.

 

במשך שנותיו הראשונות נדד בית הספר לקיבוץ גליל ים, שם פעל במשך שנתיים, ומשם חזר לרמת השרון למבנה של המדרשה לאמנויות, שם פעל במשך שנתיים נוספות. משם עבר למבנה הנוכחי בכפר הירוק.

 

אל בית הספר בכפר הירוק התווספו שני גני ילדים בהם מתחנכים גילאי 4 עד 7.

במהלך השנים הצטרפה לבית הספר כיתת פל"א (כיתת חינוך מיוחד) שפעלה בבית הספר במשך 6 שנים.

בשנת 1999 נפתח בבית הספר סמינר להכשרת מורים וגננים, שהחל את דרכו מתוך צורך בהכשרת הצוות החינוכי שפעל בבית הספר ומתוך הצורך להכשיר מורים וגננים לעתיד.

 

כיום מונה מרכז חינוך אורים שני גנים וכיתות א' עד ט'. בחלק מהשכבות יש שתי כיתות, כחלק מתהליך ההתרחבות שהחל בשנת 2016.

מרכז חינוך אורים פועל תחת עמותת אורים ומנוהל בשיתוף פעולה פורה של נציגי המורים וההורים.

 

כיצד מתנהל בית הספר?

 

רודולף שטיינר, בהתייחסו לנושא ניהול בית הספר, דיבר על "רפובליקה של מורים", קבוצה של מורים אשר מעורבים בעשייתם בכל ההיבטים השונים של בית הספר. עצם העבודה המשותפת מזמנת להם עבודה והתפתחות בתחום יחסי האנוש ועבודת הצוות.

 

מפגש עמיתים (הקולגיום)

אחת לשבוע נפגשים כל המורים ללמידה משותפת. מפגש זה מאפשר לצוות החינוכי להמשיך ולהתפתח ביחד, כאשר בכל שנה נבחרים תחומים שבהם הצוות מבקש להעמיק. את המפגש מובילים שניים מחברי הצוות, אולם הצוות כולו נדרש להיות פעיל הן בהכנת חלק מהנושאים, הן בלמידה אקטיבית במהלך המפגש.

 

צוות נושא

צוות נושא הוא הצוות האמון על נשיאת התמונה השלמה של בית הספר. הצוות מתכנס לפגישה שבועית וחברים בו בעלי התפקידים המרכזיים בניהול בית הספר. הצוות משמש כמנגנון הניהול השוטף של בית הספר, כגוף המהווה בקרה פנימית וכן ככזה המזהה יצירת יעדים חדשים.

כל חבר בצוות נושא הוא בעל מנדט ניהולי. תחום שאותו הוא לומד, שבו הוא מעמיק ושעליו הוא מופקד. בעל המנדט מטפל בתחומו בשטח, ביומיום, ומעלה סוגיות והחלטות לדיון בצוות נושא. בסופו של דבר, בעל המנדט הוא שמקבל את ההחלטות בתחום אחריותו. בישיבות המתקיימות אחת לשבוע, מעלים בעלי המנדטים נושאים שוטפים ונושאים מהותיים שיש לתת עליהם את הדעת. לאחר כל אירוע בבית-הספר נערך דיון משוב והפקת לקחים.

דוגמאות לתחומים הניהוליים: ליווי והדרכת צוות, כח אדם, כספים, קהילה, קליטת תלמידים ועוד.

 

העמותה

בית הספר מתנהל כעמותה, וכל הורה בגנים או בבית הספר הוא חבר עמותה.

 

המועצה

על פי חוקי ניהול העמותות, אנו נדרשים לקיים ועד מנהל המורכב מחברי עמותה אשר אינם משתכרים על ידה. הוועד המנהל מורכב משלושה חברים: האחד מתחום הכספים, השני מתחום המשפט ואדם נוסף. בישיבות המועצה מתכנסים חברי הוועד המנהל עם נציגי בית הספר: מנהלת בית הספר, מנהלת הגנים, מנהלת אדמיניסטרטיבית ומנהלת צוות נושא. פורום זה, הנפגש אחת לחודש, מהווה את הגוף הניהולי הפעיל של העמותה.

 

אסיפה כללית

האסיפה הכללית היא גוף של נציגים (שני נציגים מכל גן ומכל כיתה) אשר מתכנסים כארבע פעמים בשנה. הנושאים הנדונים באסיפה זו מגיעים מן המועצה, ואלו נושאים אשר השלכותיהם מהוות שינוי מהותי עבור חברי העמותה.

bottom of page