top of page

הרשמה לסמינר

תהליך ההרשמה כולל השתתפות במפגש מבוא ופגישת היכרות אישית.

שכר לימוד שנתי למסלול המלא: 11,000 ₪ 

שכר לימוד שנתי למסלול העשרה: 6,500 ₪ 

תנאי התשלום:

בזמן ההרשמה יועבר תשלום מקדמה.

את יתרת התשלום ניתן לחלק לתשלומים בהוראת קבע (הרשאת חיוב) או באשראי.

יצירת קשר

מרכז הסמינרים בהרדוף 04-9059398;

ענבל 052-3212873

מספרי טלפון:

קיבוץ הרדוף ד.נ. המוביל 1793000

כתובת למשלוח דואר:

כתובת דואר אלקטרוני: 

כיצד להגיע?

bottom of page