top of page

 

 

 

 

 

 

 

הרגשת ההשתייכות של הלומד ושל היותו אהוד על סביבתו משפיעה באופן ישיר על תהליכי הלמידה ועל אופן הלמידה. אירועים בית ספריים הנעשים מתוך שיתוף ואחדות הכיתה, החל משיעורי מוזיקה, משחק ואוריתמיה ועד להפקת טקסים, יציאה לטיולים והעלאת הצגות, מגבירים את תחושת השיתוף בכיתה ומעצימים את חוויות הלימוד ואת איכות הלמידה.

האמנות בכלל והמוזיקה בפרט הן חלק בלתי נפרד מדרך ההוראה והלמידה בבית הספר. המוזיקה משמשת להעשרת הלמידה במהלך התקופות השונות, זאת באמצעות יצירת הקשרים לתכנים הנלמדים בכיתה. המוזיקה הופכת את חוויית הלימוד לעשירה ואמנותית יותר. תכנית הלימודים המוזיקליים מציבה קווים ודגשים ברורים לגבי רמת הידע והיכולת בכל גיל, תוך התאמה לשלבי ההתפתחות הקוגניטיבית והרגשית של הילדים. עם זאת, באפשרות המורה למוזיקה להתאימה ליכולות הכיתה, וכן לתרבות ולצורכי הזמן והמקום.

 

כיתות א'-ב': בשנים אלה מבקש המורה להשרות אווירה מוזיקלית חלומית: הילדים שרים ומנגנים בחלילית פנטטונית המעניקה תחושה מעגלית חסרת נקודות כובד. השימוש במשקלים אי זוגיים מוסיף לתחושת החלום. ההוראה כולה נתמכת בכוחות החיקוי העומדים בלב יכולות הלמידה של גילאים אלה.

כיתה ג': מעמיקים את יכולות השירה והנגינה ומשלבים תכנים בעלי אופי מוזיקלי מודאלי, כגון שירי עם מכל רחבי העולם. המוזיקה המודאלית מהווה מעין גשר בין המוזיקה הפנטטונית החלומית לבין המוזיקה המז'ורית הארצית, המתאפיינת במרכז כובד מוחשי. כמו כן, מתחילים לשיר קנונים פשוטים, המאפשרים תחילת הרמוניה קולית, אשר נתמכת ותומכת בביכולת הכלה והקשבה לאחר.

כיתה ד': עוברים לעיסוק בתכנים מוזיקליים בעלי אופי מז'ורי (דיאטונים), כמעין התגשמות מן החלום לעולם הארצי; לומדים קריאת תווים מסורתית תוך הפרדות משימוש בכוחות החיקוי הנחלשים; עוברים מנגינת חלילית פנטטונית לנגינה בחלילית סופרן דיאטונית; שירת הקנון הופכת למורכבת יותר; ומבצעים מגוון שירים מז'וריים מהרפרטואר הקלַסי והישראלי.

כיתה ה': מעמיקים את הרפרטואר המז'ורי. מתחילה שירה בשני קולות המאתגרת מוזיקלית ומספקת מצע להרמוניה חברתית, הכלת האחר והכרה בו. נוסף על כך, מתהווה תזמורת כיתתית המורכבת מתלמידים המנגנים בכלי נגינה תזמורתיים. התזמורת מלווה את עבודת הכיתה בשירה ובנגינת חליליות.

כיתה ו': ממשיכים בהרחבת הידע בכל הנושאים שהוזכרו עד כה. משלבים גם חומר מוזיקלי בעל אופי מינורי הפונה הפעם פנימה, אל נפש המתבגר. המרכיב הדרמטי המתפתח בגיל זה מוצא ביטוי בהעלאת מחזמר בפני תלמידי בית הספר והקהילה.

כיתות ז'-ט': שרים שירה מורכבת, בשני קולות או בשלושה, מן הרפרטואר הקלַסי, הישראלי והפופולרי; תלמידי הכיתה מנגנים עיבודים מוזיקליים עשירים בכלים אישיים; מוצגים חומרים מן המקורות כדי ליצור מעין אווירת קודש, וכן מבצעים תכנים המעוררים תחושות של תקווה והזדהות אצל המתבגר, ונותנים כיוון לנפשו.

מוזיקה

"אל לנו לשכוח שכל דבר בספרה העיצובית הציורית,

פועל לכיוון האינדיבידואליזציה של הישות האנושית,

כאשר כל מה שהוא מוזיקלי ופיוטי מטפח את החיים החברתיים שלנו."

רודולף שטיינר

shosholoza - כיתה ח תשע"ב
00:00
כנרת (שם הרי גולן) - כיתות החטיבה תשע"ו
00:00
פירות חמישה עשר (שלג על עירי) - כיתה ט' תשע"ה
00:00
I am a River - כיתה ח תשע"ה
00:00
bottom of page